Lãnh đạo Đảng và Chính phủ thăm hỏi vua voi Amakong

Các Lãnh đạo Đảng và Chính phủ thăm hỏi vua voi Amakong khác